Oficiální pravidla

 1. Při výrobě plakátu či animace nesmějí být zraněna, zabita, zneužita ani týrána žádná zvířata.
 2. Studenti smí používat pouze obrázky nebo fotografie, které sami vytvořili. Nebudeme akceptovat obrázky či fotografie náležející třetím stranám (včetně fotografií zakoupených u agentur). Smíte používat také fotografie, které najdete na pěti webových stránkách uvedených v sekci Zadání soutěže.
 3. Práce odevzdaná do soutěže musí být celá studentovým vlastním originálním výtvorem a vlastnictvím. Do soutěže mohou vstoupit pouze taková nová díla, která nebyla doposud zveřejněna, případně jinak veřejně šířená. Nesmějí porušovat práva třetí strany.
 4. Neneseme zodpovědnost za žádné designy, včetně slovních spojení či obrázků, které soutěžící ve svých návrzích použijí. Neneseme zodpovědnost za případná porušení autorských práv studentem a nebudeme účastni sporů o autorská práva.
 5. Rozhodnutí porotců je konečné. Po odevzdání práce do soutěže již dílo nelze vrátit zpět autorovi.
 6. Zúčastnit se mohou pouze ti studenti, kteří jsou ve školním/akademickém roce 2010/2011 zapsáni do studia na některé ze středních či vysokých škol. Student může za sebe nebo svou skupinu zaslat pouze jeden návrh. Zašle-li návrhů více, bude automaticky diskvalifikován. Soutěžícímu musí být minimálně 16 let.
 7. Vstupem do soutěže student souhlasí s postoupením všech komerčních i nekomerčních práv a vlastnických nároků na své dílo na neomezenou dobu Alianci za módu bez kožešin (Fur Free Alliance, dále jen FFA) a jejím členským organizacím, které mohou dílo volně a jakýmkoli způsobem používat.
 8. FFA a její přidružené organizace se zavazují, že umělcovo jméno uvedou/zveřejní v případě využití jeho díla vždy, když to bude možné a vhodné s ohledem na kontext jeho použití.
 9. FFA si vyhrazuje právo na:
  • navrhnutí a implementaci změn v originálním díle,
  • překlad vítězných plakátů do jiných jazyků,
  • přidání loga jedné nebo více relevantních členských organizací FFA.
  Jestliže by k některým výše uvedeným změnám mělo dojít, FFA se bude snažit konzultovat je s autorem návrhu na základě vzájemné spolupráce a důvěry. Není to však její povinnost.
 10. Pokud budou návrhy či animace použity jinde než na stránkách soutěže Designem proti kožešinám (dále jen DAF), FFA nebo Svobody zvířat, FFA/Svoboda zvířat se vynasnaží o tomto autora informovat.
 11. Plakáty musí obsahovat logo FFA a Svobody zvířat a jejich internetové adresy (www.inFURmation.com a www.svobodazvirat.cz). Jinde však student tyto propriety či návrhy, které je obsahují, bez souhlasu FFA či Svobody zvířat použít nesmí (případný souhlas k použití log mimo soutěž lze získat na e-mailové adrese lucie.moravcova@svobodazvirat.cz). Stejná pravidla se vztahují na loga soutěže DAF a dalších členských organizací FFA.
 12. Oficiální pravidla, termíny a podmínky mohou být v průběhu soutěže změněny bez upozornění. O tomto bude FFA informovat na svých stránkách www.inFURmation.com, i když tak učinit nemusí. Soutěžící by proto měli pravidelně sledovat české stránky DAF (www.dafcr.cz), na kterých by případné změny byly také vyznačeny.
 13. Návrhy je nutno zaslat na adresu Svoboda zvířat, soutěž DAF, Koterovská 84, 326 00 Plzeň do data k tomu určeného. V LETOŠNÍM ROCE NENÍ ROZHODUJÍCÍ POŠTOVNÍ RAZÍTKO! JE ZAPOTŘEBÍ, ABY BYL PLAKÁT DORUČEN NA VÝŠE ZMÍNĚNOU ADRESU NEJPOZDĚJI DNE 15. DUBNA 2011!
 14. Tato pravidla se vztahují též na soutěž v tvorbě animací.
 15. Pravidla uvedená na této stránce jsou pouze volným překladem. Oficiální pravidla jsou vyvěšena v angličtině na: http://www.infurmation.com/daf/2011/rules.php.